fbpx Gå til indhold

Beredskabsforbundets hæderstegn

Hvert år på forbundets landsrådsmøde uddeles Beredskabsforbundets hæderstegn til et mindre antal personer i og uden for forbundet, som har gjort en stor indsats for redningsberedskabets sag.
Ni af de 12 modtagere af Beredskabsforbundets hæderstegn i 2020.
Ni af de 12 modtagere af Beredskabsforbundets hæderstegn i 2020.

 

Civilforsvars-Forbundets hæderstegn blev indstiftet den 30. november 1956.

Det skete tre år efter, at Foreningen af Politimestre i Danmark 8. oktober 1953 havde fremsendt et ønske til Civilforsvarsstyrelsen om, at privatpersoner, der havde ydet politiet en meget væsentlig bistand – f.eks. under udarbejdelsen af evakueringsplaner – kunne få en medalje.

Civilforsvarsstyrelsen overdrog opgaven til Civilforsvars-Forbundet, som i dag hedder Beredskabsforbundet.

I 1956 blev bestemmelserne for Civilforsvars-Forbundets hæderstegn tiltrådt først af Indenrigsministeriet og senere af Kongen.

Den første tildeling fandt sted på hofjægermester Torben Foss’ fødselsdag den 17. juni 1957. Foss var stifter af og præsident for Dansk Luftværnsforening (senere Civilforsvars-Forbundet) fra 1938 til 1952.

Nærbillede af Beredskabsforbundets hæderstegn.

Beredskabsforbundets hæderstegn tildeles af Beredskabsforbundets præsident efter vurdering og vedtagelse af forbundets landsledelse. Hæderstegnet kan gives til personer i disse tre grupper:

1) Personer, som gennem længere tid har udført anerkendelsesværdigt arbejde inden for Beredskabsforbundets arbejdsområde.
2) Personer, som på anden måde i særlig grad har gjort sig fortjent ved deres virke for redningsberedskabssagen i Danmark.
3) Det kan endvidere i særlige tilfælde tildeles andre personer, der har gjort en indsats af betydning for redningsberedskabssagen.

 

Myndigheder, kredse eller enkeltpersoner kan indstille personer til hæderstegnet.
Her kan du hente en indstillingsblanket til Beredskabsforbundets hæderstegn.

Her kan du se modtagerne af Beredskabsforbundets hæderstegn fra 1999 til 2022.

Her kan du se modtagerne af Beredskabsforbundets hæderstegn før 1999.

 

Læs mere om, hvordan man indstiller, og om de tre grupper, der kan modtage hæderstegnet 

 

De kan tildeles hæderstegnet

Om de tre grupper af personer, der kan modtage Beredskabsforbundets hæderstegn, gælder følgende retningslinjer. De skal betragtes som mindstekrav for at kunne få tildelt hæderstegnet:

 

Gruppe 1:
Personer, som gennem længere tid har udført anerkendelsesværdigt arbejde inden for forbundets arbejdsområde.

 • Denne gruppe omfatter frivillige og ansatte i Beredskabsforbundet.
 • Med “gennem længere tid” menes normalt mindst 15 år.
 • Med “anerkendelsesværdigt arbejde” menes arbejde, hvorved den frivillige klart skiller sig ud fra flertallet. Som eksempel på anerkendelsesværdigt arbejde kan nævnes arbejde med projekter og ledelse i Beredskabsforbundet, men hæderstegnet tildeles altid efter en konkret vurdering.
 • Som udgangspunkt tildeles 7-8 hæderstegn årligt til frivillige og personer med nøgleroller i Beredskabsforbundet.

 

Gruppe 2:
Personer, som på anden måde i særlig grad har gjort sig fortjent ved deres virke for redningsberedskabssagen i Danmark.

 • Denne gruppe omfatter ansatte i redningsberedskabet, der har udført noget særligt.
 • Beredskabschefer m.fl., der har fungeret i stillingen i en årrække, og har opbygget eller bevaret en velfungerende frivilligstyrke, kan eksempelvis komme i betragtning.
 • Beredskabsstyrelsen råder over 2 hæderstegn (3 hvert andet år), som falder ind under denne gruppe.
 • Som udgangspunkt tildeles 2-3 hæderstegn til ansatte, inkl. hæderstegnene, som Beredskabsstyrelsen råder over.

 

Gruppe 3:
Andre personer, der har gjort en indsats af betydning for redningsberedskabssagen.

 • Denne gruppe omfatter særlige tilfælde, hvor en person har gjort en indsats af betydning for redningsberedskabssagen. Der kan være tale om en enkeltstående sag.
 • Gruppen omfatter ofte politikere og nøglepersoner i samfundet.
 • Som udgangspunkt tildeles 1-2 hæderstegn årligt til denne gruppe.

 

 

Cirka 10 hvert år

Der tildeles normalt kun op til 10 hæderstegn hvert år, hvortil kommer hæderstegn, som Beredskabsstyrelsen råder over (henholdsvis 2 og 3 hvert andet år). Ved markering af særlige begivenheder kan landsledelsen tildele et højere antal hæderstegn.

Det påhviler landsledelsen at prioritere de indstillede i forhold til antal hæderstegn, dog sådan at ingen tildeles hæderstegnet uden at opfylde ovennævnte mindstekrav.

 

Tilbagelevering

Beredskabsforbundets hæderstegn tilbageleveres til landssekretariatet ved dødsfald.

 

Indstilling til modtagelse af hæderstegn

Myndigheder, kredse eller enkeltpersoner kan foretage indstilling.
Indstillingen sker på et indstillingsskema, evt. bilagt supplerende oplysninger og motivering. Alle indstillingsskemaets felter skal være udfyldt.

Indstillingen sendes til Beredskabsforbundet på mailadressen bf@beredskab.dk.

Indstillingen skal være forbundet i hænde senest den 1. februar. Tildelingen sker normalt i forbindelse med Beredskabsforbundets ordinære landsrådsmøde i juni.

 

 

 

Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317