Gå til indhold

Kend dine kemikalier
- og undgå ulykker

Kemiske stoffer indgår i alt, hvad vi omgiver os med - for eksempel kosmetik, maling, rengøringsmidler og elektronik.
Ikke al kemi er skadelig eller farlig. Men kemikalier i private hjem medfører hvert år mange ulykker, som kunne være undgået.

De gamle orange faresymboler er siden juli 2017 blevet udskiftet med nye farepiktogrammer, idet man i EU har vedtaget nye regler for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier.

Herunder kan du se de nye farepiktogrammer – og hvad de betyder:

 

Sundhedsfare

Kemikalier, som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed.

Eksempler:
Kalkfjerner, WC-rens, kølervæske, nogle typer lim.

Forholdsregler:
Afhænger af farerne, det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og øjenbe­skyttelse alt efter farens art. Hvis der er risiko for luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed, bør man undgå indånding.

 

Ætsende

Kemikalier, som virker ætsende på huden, kan give alvorlige øjenskader eller ætser metal.

Eksempler:
Eddikesyre, saltsyre, ammoniak, afløbs­rens.

Forholdsregler:
Brug beskyttelseshandsker og øjenbe­skyttelse og undgå indånding.

 

Brandfarlig

Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer.

Eksempler:
Motorbrændstof, husholdningssprit, neglelakfjerner, flasker med flydende gas (LPG-flasker) og sprayflasker med LPG som drivgas.

Forholdsregler:
Rygning og brug af åben ild er forbudt i nærheden af disse produkter. Hold beholderen tæt lukket og opbevar den på et køligt og velventileret sted.
Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse ved risiko for stænk i øjnene.

 

Miljøfare

Kemikalier, som er farlige for miljøet.

Eksempler:
Terpentin, benzin, pesticider, biocider, maling, lak, nogle typer lim

Forholdsregler:
Undgå udslip til miljøet. Hæld ikke i kloak, medmindre dette er formålet med produktet.
Bortskaffelse af indhold og emballage skal ske i henhold til national lovgivning.

 

Kronisk sundhedsfare

Kemikalier, som giver kroniske skader såsom kræft, skader på arveanlæg og skader på forplant­ningsevnen. Omfatter også kemika­lier, som giver allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved indånding.

Eksempler:
Terpentin, benzin, cellulosefortynder, lampeolie.

Forholdsregler:
Undgå indånding. Brug beskyttelses­handsker og øjenbeskyttelse ved risiko for stænk i øjnene.
Indhold og emballage skal bortskaffes i henhold til national lovgivning.

 

Brandnærende

Kemikalier (gas, væske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til forbrændingen af et andet materiale.

Eksempler:
Desinfektionstabletter og -væske, blegemidler, ilt som anvendes ved vejrtrækningsproblemer.

Forholdsregler:
Rygning og brug af åben ild er forbudt i nærheden af disse produkter.
Opbevares fjernt fra brandbare produkter. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse ved risiko for stænk i øjnene.

 

Akut giftig

Kemikalier, som er akut giftige ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding. Kemikalier med dette piktogram kan være livstruende.

Eksempler:
Pesticider, biocider, træsprit.

Forholdsregler:
Disse produkter findes normalt ikke i almindelige husholdninger og kan kræve en særlig købstilladelse.
Kan kræve åndedrætsværn, beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og særligt arbejdstøj.
Giftige produkter skal opbevares under lås. Bortskaffelse af indhold og emballage skal ske i henhold til national lovgivning.

 

Gasser under tryk

Gasser i beholdere under tryk (2 bar eller højere).

Eksempler:
Flasker med flydende gas (LPG-flasker),
svejsegas, iltflasker.

Forholdsregler:

Gasser under tryk skal opbevares på et godt ventileret sted og må ikke stå i sollys. Sørg også for, at alle slanger og fittings er tætte.

 

Eksplosiv

Eksplosive kemikalier og artikler (genstande).

Eksempler:
Nitroglycerin, ammunition, fyrværkeri.

Forholdsregler:

Holdes væk fra varme, gnister og åben ild, og der må ikke ryges i nærheden af disse produkter. Det anbefales at anvende øjenbeskyttelse. Vær opmærk­som på national lovgivning i forbindelse med opbevaring og bortskaffelse.

 

 

5 gode råd om kemikalier:

  • Kemikalier skal opbevares utilgængeligt for børn.
  • Lad kemikalier forblive i den originale emballage.
  • Følg instruktionerne på etiketten.
  • Udsæt ikke hud, øjne og lunger for kemikalier.
  • Tænk på miljøet, før du smider kemikalier ud.

 

 

CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317