Hæders- og anciennitetstegn i redningsberedskabet

Hæderstegn: 25, 40 og 50 år

Hæderstegnet kan tildeles personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for redningsberedskabet samt i øvrigt har vist sig agtet til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats. Tegnet kan tildeles alle personelgrupper i redningsberedskabet, frivillige, personel af reserven, ansatte samt samarbejdspartnere uden for beredskabet herunder udenlandske statsborgere.

Hæderstegnet tildeles enhver, som har forrettet god tjeneste ved redningsberedskabet i 25 år.

Ved i alt 40 års god tjeneste ved redningsberedskabet tildeles et egeblad af sølv, der påhæftes hæderstegnets bånd.

Ved i alt 50 års god tjeneste ved redningsberedskabet tildeles et egeblad af guld, der påhæftes hæderstegnets bånd.

Efter Indenrigsministeriets derom nedlagte forestilling har det under 25. april 1963 behaget Hans Majestæt Kongen at godkende indstiftelsen af "Hæderstegnet for 25 års god tjeneste i civilforsvaret".

Forsvarsministeriet har den 30. april 2012 meddelt, at det nu er besluttet at indføre nye hæderstegn for 40 og 50 års tjeneste i redningsberedskabet. Sagen har været i kabinetssekretariatet til Hendes Kongelige Højheds godkendelse.

Gældende bestemmelser
Ifølge disse har enhver mand eller kvinde, der har forrettet god tjeneste ved redningsberedskabet i 25, 40 eller 50 år og i øvrigt ved sin vandel har gjort sig fortjent til en udmærkelse, adgang til at få hæderstegnet tildelt.

Kravet om 25, 40 eller 50 års tjeneste forudsætter normalt, at den pågældende har haft fuldtidstjeneste ved redningsberedskabet i det angivne åremål. Personer med deltids- eller rådighedstjeneste ved civilforsvaret/redningsberedskabet i 25 – 40 – 50 år vil dog også kunne komme i betragtning ved tildeling af hæderstegnet, ligesom personer, der som frivillige eller som et led i deres livsstilling har været tilknyttet civilforsvaret/redningsberedskabet i 25 – 40 – 50 år og udført en særlig indsats for dettes sag, kan tildeles tegnet.

Hæderstegnet uddeles en gang årligt i maj måned af Forsvarsministeriet efter indstilling af Beredskabsstyrelsen.

Anciennitetstegn: 10 og 20 år

Anciennitetstegnene kan tildeles fast og frivillig, uniformeret personel i redningsberedskabet, der ved kontrakt eller på anden måde forpligter sig til at forrette tjeneste i redningsberedskabet.

Værnepligtigt personel kan ikke tildeles anciennitetstegn. Medmindre de efter værnepligtstiden har påtaget sig frivillig tjeneste.

Anciennitetstegn tildeles for 10 og 20 års tjeneste, og tildeling foretages af den myndighed eller organisation, som den pågældende er tilknyttet.

Anciennitetstegn udleveres til ejendom.
Ansøgningsfrist

Ansøgning om tildeling af hæderstegn indsendes til Beredskabsstyrelsen senest 1. februar hvert år via online ansøgningsskema på styrelsens hjemmeside.

Ansøgningsskema til hæders- og anciennitetstegn

Læs mere på www.retsinfo.dk.